Hanke kehittää keskeisten Pohjois-alueen luontoliikuntareittien matkailullista vetovoimaisuutta. Reitit, käyntikohteet ja palvelut kootaan kansainväliseen luontomatkailupalveluun Outdooractive.com.

Outdoors (OF) Pohjois-Savon luontoliikuntareittien tuotteistaminen markkinoille

Hankkeen kesto
1.3.2018 – 31.12.2022

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä luontomatkailun parissa toimivien maaseudun toimijoiden osaamista ja yhteistyötä luontomatkailupalvelujen ja siihen liittyvän yritystoiminnan kehittämiseksi. Esiselvityshankkeen perusteella valittujen keskeisten luontoliikuntareittien laatua ja elämyksellisyyttä matkailun näkökulmasta kehitetään tuotteistamalla niitä sekä tuottamalla digitaalinen reitti-informaatio ja materiaalia monikanavaiseen viestintään.

Kehittämistyö mahdollistaa matkailijamäärien kasvun alueella sekä vahvistaa alueen matkailuyritysten elinkelpoisuutta. Hanke tukee alueen matkailuelinkeinotoimintaa ja lisää osaamista pienyritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä sekä vahvistaa valmiuksia uuden teknologian käyttöönottoon matkailureittien tuotteistamisessa. Hankkeen toimenpiteillä voidaan hyödyntää entistä paremmin luontomatkailun infrastruktuuria kannustamalla ja ohjaamalla alueen matkailuyrityksiä hyödyntämään paremmin luontoliikuntareitistöjä osana yrityksen palvelupaketteja.

Toiminnan tuloksena syntyy tuotteistettuja, digitaalisen informaation omaavia laadukkaita reittejä Pohjois-Savon alueella, joiden informaatio on matkailijoiden ja matkailuyritysten käytössä. Digitaalisella aineistolla on uutuusarvo, joka antaa mahdollisuuksia uusien liiketoimintamallien kehittämiseksi.

Hankkeen toimenpiteet:

Kartoitetaan reittien lähtökohtatilanne ja niiden kunnostustoimenpiteiden ja palvelurakenteiden kehittymisen tilanne.

Arvioidaan mahdollisuus tuotteistaa kyseiset reitit matkailijoille ja paikallisille käyttäjille riittävät laatukriteerit täyttävät luontoliikuntareitit ja – kohteet.

Valitaan reittien tuotteistamisjärjestys olemassa olevan laadun, elämyksellisyyden, matkailullisen merkittävyyden, kunnon ja kehittämistoimien perusteella.

Järjestetään luontomatkailun teemaan liittyviä koulutuksia reittien suunnittelemiseksi ja tuotteistamiseksi alueen toimijoille.

Ohjeistetaan kohteiden kehittämiseen liittyvissä toimenpiteissä ja kohteiden ympärille liittyvien yritysverkostojen uusien liiketoimintamallien kehittämisessä.

Järjestetään yritystyöpajoja eri puolilla Pohjois-Savoa Outdooractiven käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyen.

Järjestetään koulutusta yritysten edustajille teemana tuotekehitys/paketointi/verkkokauppa yhteistyössä Lakeland -hankkeen kanssa.

Hankitaan toimijoille osaamista tarvittaessa monikanavaisen viestinnän hyödynnettävyydestä.

Kartoitetaan mahdollisten ylimaakunnallisten reittien yhteistyömahdollisuudet.

Kartoitetaan esiselvityksen ulkopuolisia reittejä, joiden laatukriteerit täyttyvät, lisättäväksi Outdooractive-palveluun.

Neuvotellaan ja sovitaan Outdooractive-palvelun ylläpidosta hankkeen jälkeen.

Tahkon maastopyöräreitiltä.
Orinoro
Logoja